Services > Webdesign > Voorwaarden

Internet development by Flexima.
 

Algemene voorwaarden

Deel I. ALGEMEEN DEEL
 1. Algemeen
1.1   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij LEVERANCIER, tevens handelende onder de naam FLEXIMA (verder LEVERANCIER), een recht tot gebruik van computerprogrammatuur (verder Software) verstrekt, Software aanpast of vervaardigt (in de vorm van Toepassingen en/of Maatwerk),  implementeert en/of host ten behoeve van een opdrachtgever van LEVERANCIER (hierna aangeduid als: (de) Opdrachtgever).
Op andere door LEVERANCIER uitgevoerde werkzaamheden, zoals beoordelings- en adviesopdrachten en  opleidingsactiviteiten, zijn de algemene voorwaarden bij de uitvoering van beoordelings- en advies¬opdrachten van LEVERANCIER van toepassing. Een exemplaar hiervan zal op eerste verzoek van Opdrachtgever worden toegezonden.
1.2   Deze algemene voorwaarden bestaan uit vier delen:
-   I  een algemeen deel, dat steeds van toepassing is,
-   II  een deel met voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van programmatuur,
-   III een deel met voorwaarden die van toepassing zijn indien LEVERANCIER Maatwerk en/of Toepassingen vervaardigt, en
-   IV  een deel met voorwaarden die van toepassing zijn indien LEVERANCIER Software zal hosten  voor de wederpartij.
1.3   Alle aanbiedingen en offertes zijn geheel vrijblijvend en zijn 30 dagen geldig, tenzij anders aangegeven en tenzij de aanbieding of offerte vóór de aanvaarding wordt her¬roepen.
1.4   De Overeenkomst tussen LEVERANCIER en Opdrachtgever wordt gevormd door de opdrachtbevestiging c.q. de software licentie overeenkomst, deze algemene voorwaarden en eventuele aanvullende schriftelijke afspraken (hierna gezamenlijk aan te duiden als: Overeenkomst). De Overeenkomst bevat de volledige weergave van de rechten en ver¬plichtingen van partijen. De Overeenkomst treedt in de plaats van alle voorafgaande schriftelijke en mondelinge voorstellen, mededelingen en eventuele correspondentie.
1.5   Het uitbrengen van een offerte en de aanvaarding van de opdracht geschiedt op basis van door de Opdrachtgever verstrekte informatie. De Opdrachtgever staat ervoor in, dat hij daarbij alle relevante en essentiële aan hem bekende in¬formatie heeft verstrekt. Mocht na de aanvang van de Overeenkomst nieuwe relevante en/of essentiële informatie aan de Opdrachtgever ter kennis komen dan zal de Opdrachtgever deze onverwijld aan LEVERANCIER verstrekken. Voorts zal de Opdrachtgever alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde medewerking verlenen. LEVERANCIER zal bij de door haar te verrichten leveranties en uit te voeren werkzaam¬heden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
1.6   Afwijkingen van deze algemene voorwaarden en/of de Overeenkomst zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.7   In de Overeenkomst worden de volgende definities gehanteerd:
a.   Software: de door LEVERANCIER geleverde computerprogrammatuur 'WINDOWS-SOFTWARE' (in runtime versie dan wel in Builder versie) en 'WEBSOFTWARE' (in Runtime versie), in object code en zoals verder aangeduid in de Overeenkomst, alsmede nieuwe Releases en Versies van de Software.
b.   Maatwerk: door LEVERANCIER vervaardigde maatwerkprogrammatuur en/of maatwerkaanpassingen op de Software.
c.   Release: een gewijzigde versie van de Software waarin eventuele fouten zijn hersteld en/of waarvan de werking is verbeterd.
d.   Versie: een gewijzigde en/of verbeterde versie van de Software waardoor de functionaliteit daarvan wordt vergroot.
e.   Toepassing(en): met behulp van de Software vervaardigde c.q. gegenereerde nieuwe, andere computerprogrammatuur of andere geautomatiseerde materialen waaronder mede begrepen met behulp van SOFTWARE gegenereerde computerprogrammatuur en databases.
f.   Hosting: het door LEVERANCIER aan de Opdrachtgever bieden van ruimte op het internet en het leveren van periodieke diensten in verband daarmee, alles in de ruimste zin des woords.


   2. Leveringstermijnen
2.1   Alle door LEVERANCIER aangegeven (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. LEVERANCIER is echter niet gebonden aan (leverings)termijnen die vanwege omstandigheden die zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. In geval van over¬schrijding van leveringstermijnen is LEVERANCIER niet aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade.

 

 3. Prijzen en tarieven
3.1   Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven, of daarin zijn begrepen de secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijf¬kosten en andere opdrachtgebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen of vermeld, kunnen deze afzonderlijk worden berekend.
3.2   Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en kosten die LEVERANCIER noodzaakt tot tariefsaanpassing of aanpas¬sing van andere hiervoor genoemde kosten¬vergoe¬dingen of de onderhoudsvergoeding, zal kunnen worden doorberekend. In het honorarium en vergoedingen zijn geen rente¬kosten opgenomen, tenzij in de offerte anders is aangegeven.


   4. Betalingsvoorwaarden
4.1   Opdrachtgever zal alle  door hem verschuldigde vergoedingen binnen 15 dagen na de factuurdatum voldoen. Werkzaamheden zullen door LEVERANCIER maandelijks achteraf worden gefactureerd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
4.2   Alle door Opdrachtgever verschuldigde bedragen en kosten luiden in EURO en zullen worden vermeerderd met BTW en eventuele andere van overheids¬wege opgelegde heffingen. Alle door Opdrachtgever verschuldigde bedragen zullen door Opdrachtgever zonder opschorting of verrekening worden voldaan door overschrijving op de door LEVERANCIER aangegeven rekening. Na de vervaldag is Opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat ingebrekestelling is vereist. 
4.3   Schiet de Opdrachtgever tekort in het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.
4.4   Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één Opdrachtgever, zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals hiervoor aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de factuur of de Overeenkomst).
4.5   Alle aan de Opdrachtgever geleverde zaken en goederen blijven eigendom van LEVERANCIER, totdat alle bedragen die de Opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de Overeenkomst geleverde of te leveren zaken, goederen of verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de in dit artikel bedoelde bedragen, waaronder begrepen rente en kosten van invordering, volledig aan LEVERANCIER zijn voldaan.


   5. Rechten van intellectuele of industriële eigendom
5.1   Alle intellectuele en industriële vermogensrechten, waaronder mede begrepen de auteursrechten, ter zake van alle door LEVERANCIER vervaardigde c.q. geleverde Software, Maatwerk, documentatie, ontwerpen, beschrijvingen, handleidingen, databases en overige door LEVERANCIER geleverde materialen berusten bij LEVERANCIER, diens licentiegevers of toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt daarop uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen wordt daarop door LEVERANCIER geen intellectueel of industrieel vermogensrecht aan Opdrachtgever overgedragen.
5.2   Indien met behulp van de Software door LEVERANCIER ten behoeve van de Opdrachtgever dan wel door de Opdrachtgever zelf Toepassingen worden gegenereerd, berusten de intellectuele eigendomsrechten daarop bij de Opdrachtgever. Opdrachtgever erkent echter dat in deze Toepassingen (een deel van) de door LEVERANCIER geleverde Software is geïncorporeerd, terzake waarvan de intellectuele eigendomsrechten bij LEVERANCIER blijven berusten. Opdrachtgever is derhalve gehouden terzake van deze Toepassingen de bepalingen omtrent gebruiksrechten in deze voorwaarden stipt na te komen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
5.3   Het is de Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen, of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de Software, Maatwerk of andere materialen te verwijderen en/of wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Software en de andere materialen.
5.4   Voor zover blijkend uit dit lid zal LEVERANCIER de Opdrachtgever vrijwaren tegen elke rechtsvordering die gebaseerd is op de bewering dat door LEVERANCIER zelf ontwikkelde programmatuur of andere door LEVERANCIER ontwikkelde materialen inbreuk maken op een recht van intellectuele of industriële eigendom van derden. Vrijwaring geschiedt slechts onder de voorwaarde dat de Opdrachtgever LEVERANCIER onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering alsmede de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan LEVERANCIER. Opdrachtgever zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan LEVERANCIER verlenen om zich tegen deze rechtsvordering te verweren, zo nodig in naam van de Opdrachtgever.
De verplichting tot vrijwaring vervalt indien en voor zover de betreffende inbreuk verband houdt:
- met wijzigingen die door de Opdrachtgever (of namens de Opdrachtgever door derden) in de programmatuur of andere materialen zijn aangebracht, of
- met Toepassingen die door de Opdrachtgever (of namens de Opdrachtgever door derden) zijn gegenereerd.
Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat de door LEVERANCIER zelf ontwikkelde programmatuur of andere door LEVERANCIER zelf ontwikkelde materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom, of indien naar het oordeel van LEVERANCIER een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal LEVERANCIER het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen. LEVERANCIER kan er echter ook voor kiezen er voor te zorgen dat de Opdrachtgever het geleverde, of functioneel gelijkwaardige programmatuur of andere materialen, ongestoord kan blijven gebruiken.
Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van LEVERANCIER wegens schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden is uitgesloten. Onder deze uitsluiting wordt begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringsverplichtingen van LEVERANCIER voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van door LEVERANCIER geleverde programmatuur of andere geleverde materialen in een niet door LEVERANCIER gemodificeerde vorm, in samenhang met niet door LEVERANCIER geleverde programmatuur of andere materialen, of op een andere wijze dan waarvoor de programmatuur of de andere materialen zijn ontwikkeld of bestemd. 
5.5   De Opdrachtgever staat er voor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan LEVERANCIER van programmatuur of andere materialen met het doel van gebruik en bewerking voor zover benodigd voor de uitvoering van de Overeenkomst. Opdrachtgever staat er voor in dat de door Opdrachtgever gegenereerde Toepassingen (dan wel door derden in opdracht van Opdrachtgever gegenereerde toepassingen) geen inbreuk maken op rechten van derden. Opdrachtgever zal LEVERANCIER vrijwaren tegen elke actie die is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken dan wel zodanige Toepassing inbreuk maakt op enig recht van derden.


   6. Vertrouwelijkheid
6.1   Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de andere partij jegens derden. Partijen zullen alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de wederpartij.
6.2   Meer specifiek zal Opdrachtgever alle informatie betreffende c.q. gerelateerd aan de Software, het Maatwerk en de door LEVERANCIER gegenereerde Toepassing en alle overige door LEVERANCIER geleverde materialen en de werking daarvan geheimhouden en voorts aan derden geen mede¬delingen doen over de werkwijze en dergelijke van LEVERANCIER, tenzij met schriftelijke toestemming van LEVERANCIER.
6.3   Meer specifiek zal LEVERANCIER alle Opdrachtgever-specifieke informatie welke zij van Opdrachtgever ontvangt ten behoeve van uitvoering van werkzaamheden geheim houden. LEVERANCIER is niet gerechtigd voor  of door Opdrachtgever ontwikkelde Toepassingen te verkopen en/of te leveren aan of te gebruiken ten behoeve van andere personen of organisaties dan Opdrachtgever, behoudens  schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.
6.3   Opdrachtgever verleent aan LEVERANCIER het recht de naam en/of het logo van Opdrachtgever te gebruiken voor reclame- en referentie- doeleinden.


   7. Aansprakelijkheid en vrijwaring
7.1   LEVERANCIER is uitsluitend aansprakelijk voor aan haar toe te rekenen tekortkomingen in de uitvoering van de Overeenkomst, voor zover uitdrukkelijk blijkt uit dit artikel en uit door haar gegeven garanties en voorts voor zover zij daarbij niet de zorg van een goed opdrachtnemer in acht heeft genomen.
7.2   De totale aansprakelijkheid van LEVERANCIER voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen is beperkt tot de waarde van de achterwege gebleven prestatie. De aansprakelijkheid van LEVERANCIER is voorts beperkt tot het bedrag van het honorarium (exclusief BTW en kosten) dat LEVERANCIER voor haar werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag (exclusief BTW en kosten) over de laatste zes maanden. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 5.000,- (vijfduizend Euro).
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a.   de redelijke kosten die de Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van LEVERANCIER aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien de Opdrachtgever de overeenkomst heeft ontbonden;
b.   de kosten die de Opdrachtgever heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat LEVERANCIER op een voor hem bindende leveringsdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
c.   redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
d.   redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
7.3   Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever als hierboven ontstaan slechts indien de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de schade LEVERANCIER schriftelijk op de hoogte stelt daarvan, en LEVERANCIER per omgaande deugdelijk en schriftelijk in gebreke stelt, stellende een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en LEVERANCIER ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten.
7.4   De totale aansprakelijkheid van LEVERANCIER voor materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan € 5.000,- (vijduizend Euro).
7.5   Aansprakelijkheid voor indirecte c.q. gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde omzet of winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is te allen tijde uitgesloten.
7.6   Beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van LEVERANCIER.
7.7   De Opdrachtgever vrijwaart LEVERANCIER voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door de Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door LEVERANCIER geleverde programmatuur of andere materialen. Dit geldt niet indien en voor zover de Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die programmatuur of andere materialen.
7.8   De Opdrachtgever zal LEVERANCIER en haar medewerkers te allen tijde vrijwaren tegen alle overige vorderingen van derden, die op enige wijze samenhangen met door LEVERANCIER ten behoeve van de Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, geleverde programmatuur of andere materialen. Dit geldt niet indien de vordering het gevolg is van opzet of grove schuld van LEVERANCIER.


   8. Opschorting, beëindiging c.q. ontbinding
8.1   Indien de Opdrachtgever enige verplichting uit een overeenkomst met LEVERANCIER niet nakomt, is LEVERANCIER gerechtigd zonder sommatie of ingebrekestelling, haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten dan wel te beëindigen.
8.2   De Opdrachtgever heeft het recht de Overeenkomst met LEVERANCIER te ontbinden indien LEVERANCIER toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst met de Opdrachtgever, doch niet eerder dan nadat de Opdrachtgever LEVERANCIER schriftelijk in gebreke heeft gesteld, stellende daarbij een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming, en LEVERANCIER binnen die periode niet alsnog voldoet aan haar verplichtingen.
8.3   Indien en voor zover de Overeenkomst een opdracht van werkzaamheden inhoudt aan LEVERANCIER, kunnen Partijen deze opdracht voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de Overeenkomst en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt. LEVERANCIER mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging gebruik maken als ten gevolge van niet aan haar toerekenbare factoren, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Indien aldus tot voortijdige beëindiging van de opdracht is overgegaan door de Opdrachtgever, heeft LEVERANCIER recht op compensatie vanwege ontstaan bezettingsverlies. Bij bepaling van de omvang van het bezettingsverlies wordt het tot dan toe gemiddelde declaratiebedrag voor werkzaamheden per jaar als uitgangspunt gehanteerd.
Eventuele overige rechten verplichtingen van de Opdrachtgever en LEVERANCIER uit de Overeenkomst worden door voortijdige opdrachtbeëindiging als in dit lid bedoeld niet beëindigd
8.4   De Overeenkomst kan door partijen op reguliere wijze worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden tegen het einde van de overeengekomen bepaalde periode, dan wel in geval van duurovereenkomsten, tegen het einde van een lopend jaar. Overeenkomsten voor bepaalde tijd aangegaan worden na ommekomst van de overeengekomen periode stilzwijgend verlengd voor de duur van een gelijke periode, tenzij tijdige opzegging heeft plaatsgevonden. Voor Hosting gelden afwijkende termijnen, zoals opgenomen in artikel 19.2
8.5   LEVERANCIER behoudt in geval van voortijdige beëindiging van een opdracht, beëindiging van de overeenkomst, of in geval van ontbinding van de Overeenkomst aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, geleverde Software of Maatwerk. In geval van voor¬tijdige beëindiging van een opdracht, in geval van beëindiging van de Overeenkomst, of in geval van ontbinding van de Overeenkomst zullen eventuele vooruit betaalde bedragen of onderhouds¬vergoedingen niet worden gerestitueerd.
8.6   In geval van beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst vervalt ieder recht op gebruik van de Software, het Maatwerk en door LEVERANCIER ontwikkelde Toepassingen alsmede op overige door LEVERANCIER in het kader van de Overeenkomst ter beschikking gestelde materialen.
Opdrachtgever is in geval van beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst verplicht alle in haar bezit zijnde exemplaren van de Software, Maatwerk en door LEVERANCIER ontwikkelde Toepassingen, alsmede overige aan LEVERANCIER in eigendom toebehorende materialen aan LEVERANCIER te retourneren.
8.7   Onverminderd het bepaalde elders in deze algemene voorwaarden kan de tussen de Opdrachtgever en LEVERANCIER gesloten Overeenkomst door LEVERANCIER worden ontbonden, zonder dat rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling zal zijn vereist, op het moment dat de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen daarvan verliest.


   9. Overmacht   
9.1   Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van LEVERANCIER.
Wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar enige schadevergoeding verschuldigd zullen zijn.
   10. Toepasselijk recht
10.1   Op deze Overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
10.2   Geschillen tussen partijen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, doch niet voordat partijen hebben getracht het geschil in der minne op te lossen, onverminderd het recht van partijen in geval van spoedeisendheid een voorziening in kort geding te vragen.
   
   Deel II. Gebruik van programmatuur
   De Bepalingen uit dit deel zijn tevens van toepassing indien LEVERANCIER programmatuur (daartoe gerekend Software, Toepassingen, Maatwerk, databases, (gebruikers-) documentatie, ontwerpen en andere materialen) levert aan de Opdrachtgever.


   11. Aflevering, installatie, implementatie
11.1   Tenzij anders overeengekomen en tenzij er sprake is van hosting van programmatuur bij of namens LEVERANCIER draagt LEVERANCIER zorg voor aflevering van de in de Overeenkomst genoemde programmatuur bij Opdrachtgever en is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de installatie op de daarvoor bestemde dan wel de in de Overeenkomst aangegeven hardware en voor de imple¬mentatie van de programmatuur.
11.2   Als tussen partijen in de Overeenkomst een acceptatietest is overeengekomen, geldt het bepaalde in artikel 18.
Als tussen partijen in de Overeenkomst geen acceptatietest is overeengekomen, aanvaardt de Opdrachtgever de programmatuur in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering dan wel van aanvang van de hosting bevindt, onverminderd de verplichtingen van LEVERANCIER ingevolge de door haar gegeven garantie (artikel 13).


   12. Gebruiksrechten
12.1   Op door LEVERANCIER aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur wordt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, onder toepasselijkheid van de in de Overeenkomst beschreven condities, uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht ten behoeve van Opdrachtgever verleend voor de objectcodes van die programmatuur. Het gebruiksrecht geldt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 (beëindiging/ontbinding) voor onbepaalde tijd, tenzij in de Overeenkomst anders is vermeld.
12.2   Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zal Opdrachtgever de programmatuur uitsluitend ten behoeve van zichzelf in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening gebruiken en zal hij de programmatuur of kopieën daarvan op geen enkele wijze aan derden verstrekken, verhuren, uitlenen of op enige wijze ter inzage geven of de programmatuur verzenden via een netwerk met toepassing van informatietechnologie, dan wel op enige wijze aan derden de gelegenheid tot overtreding van de in de Overeenkomst genoemde (gebruiksrecht) voorwaarden geven.
12.3   Opdrachtgever zal de programmatuur uitsluitend overeenkomstig de in de documentatie en de Overeenkomst beschreven doeleinden en instructies gebruiken.
12.4   Opdrachtgever zal op geen enkele wijze kopieën van de programmatuur vervaardigen, zulks met uitzondering van kopieën voor back-up doeleinden, doch uitsluitend indien en voor zover dit noodzakelijk is.
12.5   Opdrachtgever zal op geen enkele wijze wijzigingen, aanpassingen of toevoegingen in de programmatuur (doen) aanbrengen, tenzij het Toepassingen betreft die door de Opdrachtgever zelf zijn gegenereerd en er daarbij geen wijzigingen in de overige programmatuur worden aangebracht.
12.6   Indien in de Overeen¬komst is vermeld dat de programmatuur bestemd is om te functioneren op specifieke apparatuur of locatie dan is het gebruiksrecht beperkt tot gebruik op die appara¬tuur en/of locatie. Gedurende een eventuele storing in die apparatuur is Opdrachtgever gerechtigd de programmatuur op andere apparatuur te gebruiken, mits LEVERANCIER onverwijld in kennis is gesteld en slechts gedurende die storing.
12.7   Tenzij het de WEBSOFTWARE versie van de Software betreft en Opdrachtgever in de Overeenkomst het recht heeft verkregen de programmatuur te gebruiken voor een bepaald aantal gebruikers, dan wel tenzij Opdrachtgever anderszins in de Overeenkomst het recht heeft verkregen de Software in een netwerkomgeving te gebruiken voor een bepaald aantal gebruikers, is Opdrachtgever uitsluitend gerechtigd de Software door één gebruiker gelijktijdig te laten gebruiken en/of de Software voor één gebruiker toegankelijk te maken in een netwerkomgeving.
Opdrachtgever is een vergoeding verschuldigd voor iedere gelijktijdige gebruiker van de Software met bijbehorende Toepassing, conform de staffel als aangegeven in de Overeenkomst. Voor de WEBSOFTWARE versie geldt echter een andere tariefstructuur, zoals aangegeven in de Overeenkomst.
12.8   Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd met behulp van de Builder versie van de Software één of meer Toepassing(en) te vervaardigen onder de voorwaarden als beschreven in de Overeenkomst.
12.9   Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd een Toepassing te gebruiken in combinatie met een op de betreffende apparatuur bij Opdrachtgever dan wel (in geval van hosting) bij LEVERANCIER geïnstalleerde runtime versie van de Software.
12.10   Indien Opdrachtgever geen gebruik maakt van hosting zoals nader aangeduid in deze voorwaarden, is hij gerechtigd met behulp van de meegeleverde installatiecode(s) de Software te installeren. Opdrachtgever mag de meegeleverde installatiecode slechts éénmaal gebruiken, tenzij installatie van de Software met behulp van de daarbij geleverde installatiecode geschiedt in het kader (en maximaal voor de duur) van uitwijk vanwege storingen of vervanging van de betreffende apparatuur en (in geval van de runtime versie van de Software) mits Opdrachtgever de betreffende Software blijft gebruiken voor dezelfde Toepassing.
12.11   LEVERANCIER is gerechtigd periodiek binnen de organisatie van Opdrachtgever te controleren in hoeverre het gebruik van de programmatuur in overeenstemming is met de overeengekomen voorwaarden en gebruiksrechtvergoedingen.
12.12   Onverminderd het bepaalde in artikel 45 j van de Auteurswet 1912 is het Opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur te disassembleren of met behulp van reverse engineering of anderszins de functionaliteiten van de programmatuur na te (doen) bootsen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LEVERANCIER.


   13. Garantie
13.1   De garantieverplichtingen van LEVERANCIER zijn beperkt tot hetgeen in dit artikel is omschreven tenzij uitdrukkelijk andere of aanvullende garanties schriftelijk zijn overeengekomen.
13.2   Op door LEVERANCIER geleverde programmatuur geldt een garantietermijn van 90 dagen, ingaande na het ter beschikking stellen hiervan. LEVERANCIER'S aansprakelijkheid uit hoofde van deze garantie is beperkt tot het nemen van de redelijkerwijs mogelijke maatregelen tot het naar beste vermogen opsporen en her¬stellen van tekortkomingen ten aanzien van de schriftelijk overeengekomen functionele specificaties, mits deze door Opdrachtgever binnen voornoemde termijn schriftelijk zijn gemeld aan LEVERANCIER. Als tekortkomingen zullen slechts wezenlijke door Opdrachtgever aan te tonen afwijkingen van de functionele specificaties worden aangemerkt. Herstel van eventueel verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie.
13.3   Partijen erkennen dat niet kan worden gegarandeerd dat programmatuur zonder onderbreking en/of fouten of ge¬breken zal werken of dat alle fouten of gebreken zullen worden verbeterd.
13.4   Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de juiste toepassing en beveiliging in zijn organisatie van hetgeen door LEVERANCIER wordt geleverd of ter beschikking gesteld. LEVERANCIER is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor een incorrecte toepassing van door LEVERANCIER geleverde Software, Maatwerk, Toepassingen of andere materialen of van verrichte diensten.
13.5   Door LEVERANCIER worden geen garanties gegeven op programmatuur die via LEVERANCIER is geleverd doch waarop garantievoorwaarden en/of leveringsvoorwaarden van derden van toepassing zijn. Evenmin wordt enige garantie gegeven op door LEVERANCIER verstrekte adviezen, verleende diensten en op databestanden.
13.6   Tenzij het het genereren van Toepassingen door Opdrachtgever betreft,  vervalt ieder recht op garantie in het geval Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LEVERANCIER, eigenhandig wijziging¬en in de door LEVERANCIER geleverde programmatuur aanbrengt of doet aanbrengen. LEVERANCIER is dan  tevens gerechtigd het onderhoud te beëindigen zonder dat enige verplichting tot restitutie van onderhoudsgelden of enig recht op schadevergoeding bestaat.


   14. Onderhoud en ondersteuning Software
14.1   Bepalingen terzake uitvoering van onderhoud en ondersteuning zijn uitsluitend van toepassing indien partijen zulks schriftelijk zijn overeengekomen. Het onderhoud gaat in op het moment van aflevering van de Software en loopt door tot het einde van het betreffende kalenderjaar. De onderhoudsbepalingen gelden daarna voor een periode van één kalenderjaar en worden steeds jaarlijks automatisch verlengd tenzij één der partijen uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de betreffende onderhoudsperiode schriftelijk opzegt.
14.2   Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen heeft het onderhoud uitsluitend betrekking op de door LEVERANCIER geleverde Software van de laatste Versie of Release. Indien is overeengekomen dat LEVERANCIER onderhoudswerkzaamheden met betrekking tot Maatwerk uitvoert, is het gestelde in dit artikel gelijkelijk van toepassing. Op Toepassingen voert LEVERANCIER geen onderhoud uit.
14.3   In het kader van de onderhoudswerkzaamheden zal LEVERANCIER naar beste kunnen:
a.   Opdrachtgever informeren omtrent de beschikbaarheid van door LEVERANCIER ontwikkelde uitbreidingen en verbeteringen van de Software in de vorm van nieuwe Versies en Releases;
b.   Aan Opdrachtgever nieuwe Releases van de Software verstrekken zodra deze beschikbaar zijn. Opdrachtgever zal deze nieuwe Releases na ontvangst installeren;
c.   Op verzoek van de vaste contactpersoon van Opdrachtgever als genoemd in de Overeenkomst aan deze telefonische ondersteuning dan wel ondersteuning via e-mail verstrekken bij het gebruik van de Software, welke ondersteuning beschikbaar is op werkdagen van 08.30u tot 18.00u Belgische tijd;
d.   Door Opdrachtgever geconstateerde en door LEVERANCIER erkende gebreken of fouten in de geleverde Software en documentatie trachten op te sporen en te herstellen in een volgende Versie of Release.
14.4   Buiten het onderhoud vallen andere werkzaamheden dan omschreven in lid 3 en in het bijzonder werkzaamheden als gevolg van:
a.   Het niet correct functioneren van de Software als gevolg van onvolkomenheden in apparatuur, of (systeem)programmatuur waarop of in samenhang waarmee de Software wordt gebruikt;
b.   Het niet correct functioneren van de Software indien deze in samenhang met niet door LEVERANCIER geleverde of geadviseerde computerprogrammatuur wordt gebruikt;
c.   Gebruik van de Software in strijd met de bijbehorende documentatie of instructies van LEVERANCIER of als gevolg van onzorgvuldig databeheer.
14.5   Indien mogelijk kunnen na schriftelijke overeenstemming andere onderhoudswerkzaamheden door LEVERANCIER worden uitgevoerd op basis van nacalculatie aan de hand van de alsdan geldende tarieven.
14.6   Voor nieuwe aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde Versies en Releases van de Software gelden de overeengekomen (gebruiksrecht)bepalingen gelijkelijk.


   15. Programmatuur van toeleverancier
15.1   Indien en voor zover LEVERANCIER programmatuur van derden aan de Opdrachtgever ter beschikking stelt, zullen, mits zulks door LEVERANCIER schriftelijk aan de Opdrachtgever is meegedeeld, voor wat betreft die programmatuur de voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van het bepaalde in deze voorwaarden. Opdrachtgever aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Deze voorwaarden liggen voor Opdrachtgever dan ter inzage bij LEVERANCIER en LEVERANCIER zal ze op verzoek van Opdrachtgever aan hem toezenden.
15.2   Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen de Opdrachtgever en LEVERANCIER om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze voorwaarden.


   16. Prijzen en tarieven
16.1   Opdrachtgever is voor het verkrijgen van een gebruiksrecht op Software de gebruiksrechtvergoeding verschuldigd als genoemd in de Overeenkomst. Indien is overeengekomen dat LEVERANCIER onderhoud uitvoert, is Opdrachtgever een onderhoudsvergoeding verschuldigd als genoemd in de Overeenkomst. Indien in een nieuwe Versie nieuwe functionaliteiten zijn verwerkt, kan LEVERANCIER een alsdan te bepalen aanvullende gebruiksrechtvergoeding in rekening brengen.
16.2   Betaling van de gebruiksrechtvergoeding dient op factuur van LEVERANCIER te geschieden bij levering van de Software. Opdrachtgever zal alle onderhoudsvergoedingen jaarlijks vooruit op factuur van LEVERANCIER voldoen.
   
   Deel III. Vervaardiging Toepassingen en Maatwerk
   Deze bepalingen zijn tevens van toepassing indien LEVERANCIER voor Opdrachtgever Toepassingen en/of Maatwerk vervaardigd.


   17. Vervaardiging Toepassingen of Maatwerk
17.1   Indien LEVERANCIER voor Opdrachtgever Toepassingen of Maatwerk vervaardigt, zal LEVERANCIER deze werkzaamheden met zorg uitvoeren op basis van de door Opdrachtgever te verstrekken informatie. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.
17.2   Tenzij in de opdrachtbevestiging of licentieovereenkomst anders is aangegeven geschiedt de vervaardiging van Maatwerk en Toepassingen in verschillende fasen te weten:
a.   Schriftelijke inventarisatie door partijen van de te realiseren functionaliteiten en eigenschappen van de Toepassingen c.q. het Maatwerk en - indien noodzakelijk - de vervaardiging door LEVERANCIER van het functioneel ontwerp c.q. uitwerking van de te realiseren functionaliteiten van het Maatwerk en de Toepassing.
b.   Vervaardiging door of namens LEVERANCIER van de Toepassingen c.q. het Maatwerk conform de schriftelijk vastgelegde specificaties c.q. het functioneel ontwerp.
c.   Indien en voor zover dit is overeengekomen, de installatie en implementatie van het Maatwerk en de Toepassing door LEVERANCIER.
17.3   Iedere fase wordt afgesloten met een accordering door Opdrachtgever van de tot dan toe verrichtte diensten of vervaardigde Toepassingen c.q. Maatwerk. LEVERANCIER is gerechtigd de uitvoering van de volgende fase(n) op te schorten zolang Opdrachtgever de daaraan voorafgaande fase(n) niet heeft geaccordeerd.
17.4   De in lid 2 bedoelde inventarisatie en het functioneel ontwerp c.q. uitwerking van de te realiseren functionaliteiten van het Maatwerk c.q. de Toepassing zullen na accordering door Opdrachtgever deel uitmaken van de Overeenkomst. Indien Opdrachtgever een wijziging c.q. uitbreiding van de hierin beschreven functionaliteiten of anderszins een wijziging van de specificaties wenst, wordt dit beschouwd als meerwerk en zullen partijen deze wijziging c.q. uitbreiding vastleggen in een nieuwe inventarisatie of nieuw functioneel ontwerp, die c.q. dat alsdan deel uit zal maken van de Overeenkomst, terwijl het oorspronkelijke functioneel ontwerp voor zover gewijzigd, wordt geacht te zijn vervallen.
17.5   Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, verkrijgt Opdrachtgever niet de beschikking over de broncodes en/of ontwikkeldocumentatie terzake van het Maatwerk.


   18. Acceptatie
18.1   Het Maatwerk c.q. de Toepassing zal tussen partijen gelden als geaccepteerd: op de eerste dag na de in de Overeenkomst overeengekomen testperiode ter acceptatie, dan wel indien LEVERANCIER vóór het einde van de overeengekomen testperiode een testrapport als bedoeld in lid 4 ontvangt: op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van onvolkomenheden die volgens lid 5 aan acceptatie niet in de weg staan.
18.2   In afwijking van het voorgaande zal Maatwerk c.q. zal de Toepassing, indien de Opdrachtgever daarvan voor het moment van acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, reeds gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.
18.3   Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat het Maatwerk c.q. de Toepassing fouten bevat die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal de Opdrachtgever LEVERANCIER hierover zo spoedig mogelijk gedetailleerd, schriftelijk, informeren, in welk geval de testperiode onderbroken wordt totdat het Maatwerk c.q. de Toepassing zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven.
18.4   Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat het Maatwerk c.q. de Toepassing andere fouten dan bedoeld in lid 3 bevat, dan zal de Opdrachtgever LEVERANCIER hierover tijdig, uiterlijk op de laatste dag van de testperiode schriftelijk in de vorm van een gedetailleerd testrapport informeren. LEVERANCIER zal zich naar beste vermogen inspannen de gemelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij LEVERANCIER gerechtigd is tijdelijke oplossingen dan wel programma-omwegen of probleemvermijdende restricties in het Maatwerk c.q. de Toepassing aan te brengen.
18.5   Acceptatie van het Maatwerk c.q. de Toepassing mag niet worden onthouden op andere gronden dan die welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die operationele of productieve ingebruikname van het Maatwerk c.q. de Toepassing redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van LEVERANCIER om deze kleine fouten te herstellen.
18.6   Indien het Maatwerk c.q. de Toepassing in fasen en / of onderdelen wordt afgeleverd en getest, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase en / of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en / of een ander onderdeel onverlet.
   
   Deel IV. Hosting
Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing indien partijen zijn overeengekomen dat programmatuur door of via LEVERANCIER zal worden gehost en de Opdrachtgever toegang tot de programmatuur zal hebben via een telecommunicatieverbinding en het Internet.


   19. Duur
19.1   De opdracht tot hosting wordt aangegaan voor een periode als door partijen overeengekomen. Indien geen bepaalde termijn is overeengekomen geldt een duur van 1 jaar.
19.2   Deze periode wordt telkenmale stilzwijgend verlengd met de duur van de oorspronkelijke periode doch niet langer dan 1 jaar, tenzij Opdrachtgever of LEVERANCIER de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van één maand voor het einde van de betreffende periode. Indien de opdracht tot hosting voor een kortere periode is aangegaan geldt er geen termijn voor opzegging. Stilzwijgende verlenging is in dat geval echter eveneens van toepassing.


   20. Uitvoering
20.1   LEVERANCIER verbindt zich tot het met zorg uitvoeren van de aan haar verstrekte opdrachten en de door haar te verrichten diensten.
20.2   Opdrachtgever zal LEVERANCIER steeds tijdig en zo volledig mogelijk voorzien van en noodzakelijke gegevens en informatie en voorts, indien dit voor de uitvoering van de werkzaamheden van LEVERANCIER noodzakelijk is, alle faciliteiten op haar locatie(s) ter beschikking stellen.
20.3   Zonder toestemming van LEVERANCIER is het de Opdrachtgever verboden de door of namens LEVERANCIER verschafte gebruikersnaam en het wachtwoord aan derden over te  dragen.
20.4   De Opdrachtgever garandeert dat alle redelijke instructies van LEVERANCIER met betrekking tot het gebruik van diensten worden opgevolgd om voortzetting van diensten op een redelijke wijze te kunnen uitvoeren, en LEVERANCIER in verband daarmee van alle assistentie voorziet waarom LEVERANCIER of de door haar ingeschakelde derde(n) redelijkerwijs verzoekt (verzoeken).
20.5   LEVERANCIER is vrij om de samenstelling of inhoud van de door de Opdrachtgever gewenste diensten eenzijdig ten gunste van de Opdrachtgever aan te passen.
20.6   De gebruiksvoorwaarden als gesteld in deel II van deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de programmatuur die door LEVERANCIER wordt gehost.


   21. Beveiliging en privacy
21.1   Indien en voorzover de Opdrachtgever persoonsgegevens verstrekt aan LEVERANCIER worden deze zorgvuldig door laatstgenoemde beheerd en beveiligd zoals bij wet vereist en strekken deze slechts tot gebruik binnen kader van haar beheers- en administratieve taken. De persoonsgegevens worden niet aan derden kenbaar gemaakt, tenzij LEVERANCIER daartoe wordt verplicht door de wet of op basis van een rechterlijke uitspraak.
21.2   Opdrachtgever staat er voor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet bescherming persoonsgegevens gesteld, stipt in acht zijn en zullen worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn  verricht. Opdrachtgever zal LEVERANCIER alle terzake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken.


   22. Telecommunicatie
22.1   Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste keuze van door hem te gebruiken telecommunicatie- en internetfaciliteiten en de tijdige beschikbaarheid daarvan. LEVERANCIER is niet verantwoordelijk voor niet aan haar toe te rekenen transmissiefouten of voor het niet ter beschikking staan of de snelheid van het Internet c.q. van de telecommunicatiefaciliteiten aan de zijde van de Opdrachtgever.
22.2   LEVERANCIER zal aan Opdrachtgever toegangs- en identificatiecodes toewijzen. Opdrachtgever zal de toegangscodes vertrouwelijk behandelen en slechts aan rechtmatig geautoriseerde personen kenbaar maken.


   23. Onderhoud / garantie
23.1   LEVERANCIER verstrekt geen garantie op de door haar geleverde diensten, doch verplicht zich op eerste afroep door de Opdrachtgever zo spoedig als mogelijk de haar ten dienste staande middelen in te schakelen teneinde eventuele storingen en / of gebreken onverwijld op te lossen. Partijen erkennen dat niet kan worden gegarandeerd dat de systemen, apparatuur, Internet aansluiting en het Internet zonder onderbreking en/of storingen of gebreken zal werken of dat alle storingen of gebreken zullen kunnen worden verbeterd.


   24. Vrijwaring door Opdrachtgever en ontbinding
24.1   Opdrachtgever vrijwaart LEVERANCIER en de door haar voor hosting ingeschakelde derden voor alle aanspraken van derden ter zake van schades waarvoor aansprakelijkheid van LEVERANCIER jegens de Opdrachtgever is uitgesloten en voorts in het bijzonder voor schade als gevolg van:
a.   het plaatsen van onjuiste / aanstootgevende / onwettige informatie en / of afbeeldingen op de internet-site door de Opdrachtgever en/of medewerkers van de Opdrachtgever;
b.   het zonder toestemming van Opdrachtgever of LEVERANCIER inbreken in en / of toegang verschaffen tot computerprogramma's/internet-sites door derden  (hacken);
c.   het beledigen en het anderszins inbreuk maken op rechten van derden;
d.   ongeautoriseerd gebruik van de toegewezen toegangs- en identificatiecodes aan Opdrachtgever;
e.   aanspraken van derden wegens schending van de Wet bescherming persoonsgegevens en/of wettelijke bewaartermijnen.
24.2   Onverminderd het bepaalde elders in deze algemene voorwaarden kan de tussen de Opdrachtgever en LEVERANCIER gesloten overeenkomst door LEVERANCIER worden ontbonden, zonder dat rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling zal zijn vereist, indien zich aan de zijde van de Opdrachtgever een omstandigheid voordoet als omschreven in het vorige lid onder a tot en met e. 


   25. Prijzen en tarieven
25.1   Opdrachtgever is voor hosting een periodieke vergoeding verschuldigd als vermeld in de Overeenkomst. Voor alle overige door LEVERANCIER ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden, waaronder mede begrepen de vervaardiging van Maatwerk, het vervaardigen van Toepassingen, het verrichten van onderhoud en het verrichten van installatie en implementatiewerkzaamheden is Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd te berekenen op basis van nacalculatie aan de hand van de alsdan gebruikelijke tarieven, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.


   26. Wijziging van de Overeenkomst, c.q. meerwerk
26.1   Indien op grond van een wijziging van de Overeenkomst als gevolg van extra verzoeken of wensen van Opdrachtgever door LEVERANCIER extra werkzaamheden moeten worden verricht (meerwerk), zullen deze werkzaamheden op nacalculatiebasis aan de hand van de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
   
   © Flexima, 2009.